Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Higher Spirit Academy haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Higher Spirit Academy heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Higher Spirit Academy zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Higher Spirit Academy

1.3 Higher Spirit Academy: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58802312 levert Higher Spirit Academy diensten op het gebied van (persoonlijke) coaching, opleidingen en workshops.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Higher Spirit Academy haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Higher Spirit Academy kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Higher Spirit Academy.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Higher Spirit Academy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Higher Spirit Academy zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Higher Spirit Academy is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Higher Spirit Academy zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Higher Spirit Academy te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Higher Spirit Academy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Higher Spirit Academy, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Higher Spirit Academy uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Higher Spirit Academy, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Higher Spirit Academy een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Higher Spirit Academy de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Higher Spirit Academy zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Higher Spirit Academy niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Higher Spirit Academy hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen (tenzij anders aangegeven) vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Higher Spirit Academy is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Higher Spirit Academy zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Higher Spirit Academy overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Higher Spirit Academy verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Higher Spirit Academy. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Higher Spirit Academy nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Higher Spirit Academy daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Higher Spirit Academy op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Higher Spirit Academy.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Higher Spirit Academy staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Higher Spirit Academy voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief 21% BTW (tenzij anders aangegeven), exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Higher Spirit Academy en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Higher Spirit Academy steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Higher Spirit Academy kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Higher Spirit Academy over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Higher Spirit Academy worden opgeschort, dit zonder dat Higher Spirit Academy dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Higher Spirit Academy in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Higher Spirit Academy of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Higher Spirit Academy te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Higher Spirit Academy gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Higher Spirit Academy plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Higher Spirit Academy gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Higer Spirit Academy toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • minimaal 30 dagen voor aanvang training of opleiding: de annuleringskosten bedragen 15% van de hoofdsom.
  • 14 dagen voor aanvang training of opleiding: de annuleringskosten bedragen 25% van de hoofdsom.
  • 7 dagen voor aanvang training of opleiding: de annuleringskosten bedragen 50% van de hoofdsom.
  • vanaf de startdatum van de training of opleiding is annulering niet meer mogelijk.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1
 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Higher Spirit Academy desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Na het ontvangen van de inlogcodes en/of het verkrijgen van toegang tot een online programma, is het voor de opdrachtgever niet meer mogelijk om de aankoop ongedaan te maken en zal er geen restitutie plaatsvinden van het aankoopbedrag.

12.4 De opleiding ‘Het pad naar innerlijk meesterschap’ bestaat uit twee jaarprogramma’s. Na het afronden van het eerste jaar heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om de opleiding af te breken of voort te zetten. Het is niet mogelijk om tussentijds met het jaarprogramma te stoppen. Mocht de opdrachtgever binnen de eerste drie maanden van het jaarprogramma, door persoonlijke omstandigheden het jaarprogramma willen onderbreken dan kan de opdrachtgever hiervoor een persoonlijk gesprek aanvragen. Bij hoge uitzondering kan Higher Spirit Academy besluiten dat de opdrachtgever eenmalig kan instromen bij de eerst volgende groep, mits er voldoende ruimte is in de betreffende groep.

12.5 Higher Spirit Academy mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Higher Spirit Academy houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Higher Spirit Academy en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Higher Spirit Academy geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Higher Spirt Academy nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Higher Spirit Academy rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Higher Spirit Academy voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Higher Spirit Academy. Datzelfde geldt ook voor de door Higher Spirit Academy uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Higher Spirit Academy. Op alle door Higher Spirit Academy ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

14.2 Geluids- en beeldopnames die gemaakt zijn tijdens sessies, consulten, workshops en/of opleidingen zijn enkel voor persoonlijk gebruik en dienen in geen enkel geval gedeeld te worden met derden of op enig andere wijze naar buiten gebracht, dan wel gepubliceerd te worden.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Higher Spirit Academy is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Higher Spirit Academy houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN EN UITSLUITING DEELNAME

16.1 Higher Spirit Academy behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Higher Spirit Academy.

Deelnamen aan activiteiten van Higher Spirit Academy is onder geen enkele voorwaarde mogelijk als de deelnemer last heeft van epilepsie, een pacemaker draagt of een ernstig psychisch verleden (schizofrenie of psychose) heeft. De energie waarmee gewerkt wordt tijdens alle activiteiten heeft een zeer hoge frequentie en is elektromagnetisch geladen.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

ARTIKEL 17. KLACHTEN REGELING

17.1 Als de deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening van Higher Spirit Academy, dan wordt de deelnemer geadviseerd dit per e-mail te melden aan Higher Spirit Academy. Er zal dan samen gekeken worden naar een passende oplossing.

17.2 Higher Spirit Academy is aangesloten bij de onafhankelijke Klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie van SoloPartners. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling.

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALING MEMBERSHIP

Voor de dienst ‘Healing Membership’ zijn aparte algemene voorwaarden opgesteld.
Deze kunnen gedownload worden via onderstaande button.