Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Higher Spirit Academy haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Higher Spirit Academy heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Higher Spirit Academy zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Higher Spirit Academy.

1.3 Higher Spirit Academy: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58802312 levert Higher Spirit Academy diensten op het gebied van (persoonlijke) coaching, opleidingen en workshops.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Higher Spirit Academy haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Higher Spirit Academy kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, (persoonlijke) coaching, opleidingen en workshops verricht door en overeenkomsten gesloten met Higher Spirit Academy.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Higher Spirit Academy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Higher Spirit Academy zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) klant of opdrachtgever is verstrekt. De klant of opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Higher Spirit Academy is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Higher Spirit Academy zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Higher Spirit Academy te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Higher Spirit Academy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Higher Spirit Academy, door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte of door aanmelding en directe (deel) betaling via de website. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Higher Spirit Academy uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de klant of opdrachtgever wordt geacht aan Higher Spirit Academy, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Higher Spirit Academy een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de klant of opdrachtgever, zal Higher Spirit Academy de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de klant of opdrachtgever. Klant of opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Higher Spirit Academy zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Higher Spirit Academy niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Higher Spirit Academy hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen (tenzij anders aangegeven) vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Higher Spirit Academy is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Higher Spirit Academy zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

7.1 In de offerte van Higher Spirit Academy staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Higher Spirit Academy voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief 21% BTW (tenzij anders aangegeven) en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Betaling door de klant of opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

8.2 Bij overeengekomen deelbetalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. De overige deelbetalingen zullen door de klant of opdrachtgever worden voldaan middels een afgegeven (maandelijkse) automatische incasso, tenzij anders overeengekomen.

8.3 Indien de betaling niet is voldaan binnen de gestelde betaaltermijn, of een automatische incasso wordt gestorneerd, is de klant of opdrachtgever in verzuim en is zij aan Higher Spirit Academy over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Higher Spirit Academy worden opgeschort, dit zonder dat Higher Spirit Academy dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Higher Spirit Academy in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

8.4 Is de klant of opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Higher Spirit Academy of schiet de klant of opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Higher Spirit Academy te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

ARTIKEL 9. ANNULERINGSVOORWAARDEN

9.1 Opdrachtgever heeft recht op 14 dagen bedenktijd na ontvangst van de opdrachtbevestiging voor de workshop of opleiding. Binnen deze bedenktijd kan de workshop of opleiding zonder opgaaf van reden kosteloos worden geannuleerd, mits de workshop of opleiding nog niet van start is gegaan. Bij de annulering dienen de bij 9.2 genoemde voorwaarden in acht genomen te worden.

Opdrachtgever annuleert de workshop of opleiding schriftelijk door een e-mail te sturen naar: team@higherspiritacademy.nl t.a.v. Regina van Eijk.

Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de verzonden e-mail, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd door opdrachtgever.

9.2 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Higher Spirit Academy toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • minimaal 30 dagen voor aanvang workshop of opleiding: de annuleringskosten bedragen 15% van de hoofdsom.
  • 14 dagen voor aanvang workshop of opleiding: de annuleringskosten bedragen 25% van de hoofdsom.
  • 7 dagen voor aanvang workshop of opleiding: de annuleringskosten bedragen 50% van de hoofdsom.
  • vanaf de startdatum van de workshop of opleiding is annulering niet meer mogelijk.

9.3 Indien de klant of opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan zijn/haar plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Higher Spirit Academy. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan klant of opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.4 Indien daartoe door Higher Spirit Academy voldoende reden aanwezig wordt geacht kan Higher Spirit Academy besluiten (een gedeelte van) de opdracht op een andere locatie en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld. Bij datumwijziging van de opdracht is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de opdracht kosteloos annuleren en ontvangt per ommegaande de reeds betaalde opdrachtsom terug.

ARTIKEL 10. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

10.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

10.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

11.2 Indien door de klant of opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door klant of opdrachtnemer, heeft Higher Spirit Academy desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

11.3 Na het ontvangen van de inlogcodes en/of het verkrijgen van toegang tot een online programma, is het voor de klant of opdrachtgever niet meer mogelijk om de aankoop ongedaan te maken en zal er geen restitutie plaatsvinden van het aankoopbedrag.

11.4 De opleiding ‘Het pad naar innerlijk meesterschap’ bestaat uit twee jaarprogramma’s. Na het afronden van het eerste jaar heeft de klant of opdrachtgever de mogelijkheid om de opleiding af te breken of voort te zetten. Het is niet mogelijk om tussentijds met het jaarprogramma te stoppen. Mocht de klant of opdrachtgever binnen de eerste drie maanden van het jaarprogramma door persoonlijke omstandigheden het jaarprogramma willen onderbreken, dan kan de klant of opdrachtgever dit schriftelijk en gemotiveerd mededelen aan Higher Spirit Academy. Higher Spirit Academy kan besluiten dat de klant of opdrachtgever eenmalig kan instromen bij de eerst volgende groep, mits er voldoende ruimte is in de betreffende groep.

11.5 Higher Spirit Academy mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Higher Spirit Academy houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

11.6 Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Higher Spirit Academy tijdelijk onmogelijk is, zoals ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, of er niet voldoende deelnemers zijn voor het betreffende opleidingsjaar, heeft de klant of opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

12.1 Higher Spirit Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Higher Spirit Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Higher Spirit Academy niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in de organisatie van Higher Spirit Academy of van derden daaronder begrepen. Higher Spirit Academy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Higher Spirit Academy haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Higher Spirit Academy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de opdracht niet binnen 3 maanden hervat kan worden, zal Higher Spirit Academy zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien er binnen 3 maanden geen derden beschikbaar zijn, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever.

12.4 Voor zoveel Higher Spirit Academy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Higher Spirit Academy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Indien de opdrachtsom middels (gedeeltelijke) vooruitbetaling is voldaan, zal Higher Spirit Academy de niet nagekomen opdracht in mindering brengen op de opdrachtsom en het saldo per ommegaande crediteren aan opdrachtgever.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Higher Spirit Academy en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Higher Spirit Academy geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Higher Spirt Academy nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Higher Spirit Academy rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Higher Spirit Academy voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Higher Spirit Academy. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Higher Spirit Academy. Op alle door Higher Spirit Academy ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

14.2 Geluids- en beeldopnames die gemaakt zijn voor of tijdens sessies, consulten, workshops en/of opleidingen zijn enkel voor persoonlijk gebruik en dienen in geen enkel geval gedeeld te worden met derden of op enig andere wijze naar buiten gebracht, dan wel gepubliceerd te worden.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Higher Spirit Academy is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar klant of opdrachtgever is bekend geworden. Higher Spirit Academy houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar klant of opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de klant of opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN EN UITSLUITING DEELNAME

16.1 Higher Spirit Academy behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop of opleiding die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop of opleiding verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de klant of opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Higher Spirit Academy.

16.2 Deelnemers aan een workshop en opleiding zijn verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld (zie tevens artikel 15). Higher Spirit Academy kan op grond van de verstrekte medische gegevens besluiten de deelnemer niet toe te laten tot de workshop of opleiding. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de klant of opdrachtgever. Het reeds betaalde aankoopbedrag zal door Higher Spirit Academy worden gerestitueerd.

16.3 Voor alle zaken / bepalingen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.4 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

ARTIKEL 17. KLACHTEN REGELING

17.1 Als de klant of opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Higher Spirit Academy, dan dient de klant of opdrachtgever dit binnen 14 dagen schriftelijk te melden aan Higher Spirit Academy. Er zal dan samen gekeken worden naar een passende oplossing.

Je kunt mailen naar: team@higherspiritacademy.nl t.a.v. Regina van Eijk.

17.2 De klant of opdrachtgever dient Higher Spirit Academy 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. Na deze termijn ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

17.3 Higher Spirit Academy is aangesloten bij de onafhankelijke Klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie van SoloPartners.

Een digitale versie is opvraagbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALING MEMBERSHIP

Voor de dienst ‘Healing Membership’ zijn aparte algemene voorwaarden opgesteld.
Deze kunnen gedownload worden via onderstaande button.